Erediensten

Iedere zondag bent u om 10.00 uur welkom voor een kerkdienst.
In de diensten maken we gebruik van de Nieuwe Bijbelvertaling. We zingen uit het Gereformeerd Kerkboek en het Liedboek voor de Kerken. Ook zingen we af en toe uit de Opwekkingsbundel.
In de kerk zijn liedbundels aanwezig.
Na de dienst bent u van harte welkom om na te praten bij een kop koffie of thee. We vinden het belangrijk om tijd te nemen om elkaar te ontmoeten.
U bent van harte welkom!

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende elementen die kunnen voorkomen in een eredienst. Het zingen van liederen rijgt als het ware die verschillende elementen aan elkaar. Liederen kunnen een vraag of een antwoord van de gemeente inhouden. Allerlei soorten liederen kunnen gezongen worden, bij ons zijn dat doorgaans Psalmen en Gezangen.

.

De begroeting
De predikant opent de samenkomst met het ‘votum’, hierin spreekt de gemeente haar vertrouwen en afhankelijkheid in en van God uit. De meest gebruikte vorm is die uit Psalm 124 vers 8: “Onze hulp is in de Naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft.
Daarna volgt de groet, meestal uit 1 Korinthiërs 1 vers 3: “Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen.”
Zo worden alle erediensten geopend.

Lezing van de Wet
Wij spiegelen ons aan de tien-geboden om daarin tot de conclusie te komen dat we Gods liefde nodig hebben in onze tekortkomingen. De wet wordt gelezen uit Exodus 20: 2-17 of uit Deuteronomium 5: 6-21 maar het kan ook vanuit nieuwtestamentisch perspectief gelezen worden. Na het lezen van de wet volgt er een lied van schuldbelijdenis.

Gebed
Het gebed is de manier waarop wij onze relatie met God onderhouden. Wij geloven en weten dat God spreekt tot ons door de Bijbel, door middel van het gebed kunnen wij hem beantwoorden. In een eredienst gaat een predikant voor in gebed. Er zijn verschillende soorten gebeden, een gebed van schuldbelijdenis en vrijspraak, een gebed voor het verstaan van de Bijbel, gebed voor gemeenteleden, overheid en de wereld. Deze zijn persoonlijke gebeden die door de predikant gebeden worden, regelmatig sluiten wij een gebed af door samen het ‘onze Vader’ te bidden.

Lezen uit de Bijbel
In onze gemeente staat de Bijbel centraal, omdat wij zo God kunnen leren kennen, wat Hij wil van ons en hoe wij tot Hem kunnen komen. Daarom zal er ook in elke eredienst uit de Bijbel gelezen worden. De gelezen passages zullen ook de tekst of het thema vormen van de preek.
Doorgaans gebruiken wij de nieuwe Bijbelvertaling.

.

.

De preek
De preek vormt het middelpunt van de eredienst. De predikant heeft een klein gedeelte uit de Bijbel uitgekozen waarover hij zijn preek houdt. Dan legt hij uit wat dat gedeelte betekent en hoe je het tegenwoordig kunt toepassen in je eigen leven. Het werk van Jezus Christus en God zal hierin altijd centraal staan.

.

.

De collecte
Wij collecteren elke dienst omdat we God ook zichtbaar willen danken voor alles wat Hij ons gegeven heeft. Soms is het geld bestemd voor de diaconie, voor mensen die hulpbehoevend zijn, leden van de kerk maar ook daarbuiten. Omdat wij zelf moeten instaan voor het onderhoud van het kerkgebouw en alles wat dat met zich meebrengt wordt ook hiervoor gecollecteerd. Uiteraard zijn de collectes vrijblijvend en wordt er een gesloten zak gebruikt.

.

.

De zegen
De predikant geeft aan het eind van de eredienst de zegen van God mee: ‘De genade van de Here Jezus Christus, en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen’(uit 2 Korintiërs 13:13). De gemeente antwoordt zingend met ‘amen’.